Algemene voorwaarden

Download in PDF-formaat

Dit zijn de algemene voorwaarden van Kamera Express Rental Belgium BV met maatschappelijke zetel te Boomsesteenweg 81, 2610 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0764.406.619.

Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden. Om goederen te kunnen huren bij Kamera Express Rental dient de toekomstige Huurder eerst huidige Algemene Voorwaarden door te nemen en uitdrukkelijk te aanvaarden bij het plaatsen van een bestelling.

Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden geldende op aanbieding, offerte van Kamera Express Rentalen/of elke Overeenkomst gesloten met de huurder.

Kamera Express Rental: Kamera Express Rental Belgium BV met maatschappelijke zetel te Boomsesteenweg 81, 2610 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0764.406.619.

Goederen: De roerende goederen zoals vermeld op de Website en beschikbaar voor de huurder, waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: audiovisuele apparatuur, fotografiemateriaal, informatiedragers, … alsook de accessoires en toebehoren.

Huurdag: Een periode van 24u die aanvangt op het tussen Huurder en Kamera Express Rental overeengekomen moment.

Huurder: De natuurlijke persoon die de Goederen van Kamera Express Rental huurt voor een bepaalde Huurperiode

Huurperiode: Het totaal aantal Huurdagen waarvoor de Huurder de Goederen wenst te huren.

Huurprijs: De huurprijs voor de door de Huurder gehuurde Goederen voor de aangegeven Huurperiode bij de bestelling. De Huurprijs wordt berekend op de Goederen per Huurdag vermenigvuldigd met de totale Huurperiode.

Overeenkomst: De overeenkomst aangegaan tussen Kamera Express Rental en de Huurder tot de verhuur van Goederen door Kamera Express Rental aan de Huurder.

Website: www.Kamera Express Rental.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op elk aanbod/offerte van Kamera Express Rental, en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Kamera Express Rental en de Huurder. 

2.2 Algemene voorwaarden die de Huurder hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk door Kamera Express Rental wordt ingestemd. 

Artikel 3. Aanbiedingen / bestellingen

3.1 Eventuele aanbiedingen zijn geldig, zolang ze op de Website vermeld staan en zolang de voorraad strekt. Daarenboven zijn aanbiedingen onderworpen aan beschikbaarheid.

3.2 De beschrijving zoals gegeven door Kamera Express Rental zal altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk zijn en zal minstens voldoende zijn om de Huurder een goede beoordeling te kunnen laten maken van het goed. In het geval Kamera Express Rental gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden Goederen en/of diensten, worden deze steeds zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Indien er sprake is van een duidelijke vergissing in hoofde van Kamera Express Rental, is deze niet verplicht alsnog te leveren. De gebruikte afbeeldingen hebben geen verbindende waarde.

3.3 Indien de Huurder een bestelling plaatst, maar het één of meerdere van de gekozen Goederen toch niet beschikbaar blijkt te zijn voor de Huurperiode, dan zal Kamera Express Rental een alternatief voorstellen – voor zover dit mogelijk is. 

Artikel 4. Aanmaken account 

4.1 Om een bestelling te kunnen plaatsen dient de Huurder een account aan te maken op de website.

4.2 De Huurder verbindt zich ertoe nauwkeurige, actuele, correcte en volledige informatie te verstrekken. De Huurder verbindt zich er daarenboven toe om de informatie bij te werken wanneer dat nodig is om deze nauwkeurig, actueel, correct en volledig te houden.

4.3 Kamera Express Rental behoudt zich het recht voor om de aanmelding niet te aanvaarden op basis van geldige redenen, hiertoe behoren zonder daartoe beperkt te zijn:

  • het niet verstrekken van de gevraagde gegevens voor identificatie;
  • het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens voor identificatie;
  • Indien de Huurder tracht om meerdere malen aan te melden en/of accounts aan te maken door gebruik te maken van verschillende identiteiten; 
  • indien de Huurder tracht gebruik te maken van andermans identiteit; 
  • Indien de Huurder één of meerdere bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden niet nakomt of in het verleden niet is nagekomen; 
  • Indien Kamera Express Rental redelijkerwijze kan aannemen dat de Huurder één of meerdere bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden niet zal nakomen

4.4 De Huurder is verantwoordelijk om de eigen gegevens vertrouwelijk te houden evenals de gekozen gebruiksnaam en wachtwoord. De Huurder is verantwoordelijk om het eigen account te allen tijde veilig te houden. de Huurder is verantwoordelijk vooor het gebruik dat wordt gemaakt van het account en de bestellingen die via het account worden geplaatst, ongeacht of de Huurder hier toestemming voor heeft gegeven of niet. iedere Huurder dient een eigen account aan te maken. De inloggegevens mogen niet worden gedeeld. De Huurder vrijwaart Kamera Express Rental voor alle schade die ontstaat ten gevolge het ongeoorloofd gebruik van het account. 

4.5 De Huurder verbindt zich ertoe Kamera Express Rental onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van zodra deze kennis krijgt van enig ongeoorloofd gebruik van het account / registratie, verificatiegegevens, inloggegevens en/of wachtwoord(en). 

Artikel 5. Toestandkomen van een overeenkomst 

5.1 Alle Overeenkomsten komen pas tot stand op moment van schriftelijke bevestiging door Kamera Express Rental. De Huurder wordt geacht in te stemmen met de (order)bevestiging, tenzij deze binnen 7 kalenderdagen schriftelijk bezwaar indient bij Kamera Express Rental met opgave van redenen. In ieder geval stemt de Huurder in met de Overeenkomst na ondertekening van de Overeenkomst en/of na betaling van de Huurprijs.

Artikel 6. Bevestigen data 

6.1 Na het plaatsen van een bestelling zal de Huurder gevraagd worden de (optie)data van de Huurperiode te bevestigen. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald dient de Huurder ten laatste 24u voor de aanvang van de Huurperiode de (optie)data te bevestigen. Indien de Huurder deze bevestiging niet doet binnen de vooropgestelde termijn, heeft Kamera Express Rental het recht het Goed voor de desbetreffende termijn te verhuren aan een derde.

Artikel 7. Voorwerp

7.1 Kamera Express Rental verhuurt de Goederen zoals vermeld op de Website en dit conform beschikbaarheid ervan.

7.2 De Goederen zoals verhuurd door Kamera Express Rental zijn in hun uitvoering standaard en voldoen aan gestandariseerde normen in de branche.

7.3 Kamera Express Rental verhuurt de Goederen die Kamera Express Rental gebruikelijk hanteert en waarvan zij de kwaliteit bewaakt. Kamera Express Rental garandeert dat het geleverde, terbeschikkinggestelde of het gehuurde Goed voldoet aan de door haar opgegeven specificaties. Het is de Huurder niet toegestaan, zaken, waaronder apparatuur en/of onderdelen van derden te betrekken, in combinatie met de door Kamera Express Rental verhuurde Goederen. De Huurder dient zorgvuldig met de Goederen van Kamera Express Rental om te gaan en heeft slechts het recht, persoonlijk van deze Goederen gebruik te maken volgens de daarvoor geldende technische voorschriften, eventuele specifieke voorschriften van Kamera Express Rental, op de daarvoor opgegeven locaties conform Overeenkomst. De Huurder mag evenmin onderdelen aan het geleverde, ter beschikking gestelde of gehuurde Goed wijzigen of repareren of andere dan door Kamera Express Rental voorgeschreven software gebruiken.

7.4 Het aan een derde in gebruik geven en/of onderverhuur aan een derde van de Goederen door de Huurder is uitdrukkelijk verboden. 

7.5 Kamera Express Rental heeft te allen tijde het recht om voor de uitvoering van de bestelling van de Huurder beroep te doen op een derde partij. Indien voorafgaand overeengekomen met de Huurder rekent Kamera Express Rental de eventuele extra kost hiervoor door aan de Huurder.

Artikel 8. Huurprijs en betaling 

- Prijs

8.1 Alle Huurprijzen worden uitgedrukt in euro en zijn steeds inclusief BTW. 

8.2 Alle Huurprijzen staan steeds duidelijk opgegeven op de Website en zijn steeds de Huurprijzen voor een Huurdag.

8.3 De Huurprijzen zijn steeds exclusief, zonder daartoe beperkt te zijn, verzend- en transportkosten, communicatiekosten, schoonmaakkosten, beveiligingskosten, eventuele kosten voor de huur van apparatuur van derden en bijzondere, specifieke aanvragen vanuit de Huurder.

8.4 Eventuele extra kosten die ontstaan door het toedoen van de Huurder zullen aan de Huurder in rekening worden gebracht.

8.5 De Huurder is de Huurprijs verschuldigd waarmee akkoord wordt gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en zoals bevestigd door Kamera Express Rental in de door haar verzonden schirftelijke bevestiging.

8.6 De Huurprijs wordt berekend op de Goederen per Huurdag vermenigvuldigd met de totale Huurperiode.

8.7 Kennelijke fouten in de prijsopgave zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na bevestiging van de Huurprijs door de Huurder en na totstandkoming van de Overeenkomst worden gecorrigeerd door de Huurder.

8.8 Indien op verzoek van de Huurder de verhuur en/of levering van de Goederen wordt uitgesteld, dan wel bespoedigd, is Kamera Express Rental gerechtigd hiervoor een redelijke administratieve kost aan te rekenen van 25% van de Huurprijs aan de Huurder, mits voorafgaande kennisgeving hiervan aan de Huurder. Deze vergoeding zal steeds duidelijk door Kamera Express Rental toegelicht worden.

Overschrijding van de Huurperiode is niet geoorloofd, tenzij met voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Kamera Express Rental.

Bij het te laat binnenbrengen van de Goederen zal een extra Huurdag aangerekend worden per dag vertraging. Kamera Express Rental behoudt zich het recht voor een aanvullende schadevergoeding te vorderen van de Huurder bij het overschrijden van de Huurperiode, inclusief – zonder daartoe beperkt te zijn, gederfde winst. De dag vertraging vangt aan en is integraal betaalbaar bij de aanvang van elke nieuwe 24 uur volgend op de Huurperiode.

8.9 De Huurder is de Huurprijs verschuldigd, zelfs al heeft hij geen (volwaarding) huurgenot door een omstandigheid die niet te wijten is aan Kamera Express Rental (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, vertraging van de software, goed dat wordt beschadigd tijdens de Huurperiode,…).

8.10 Indien Kamera Express Rental andere dan haar gebruikelijke werkzaamheden dient te verrichten, bestaande uit bijvoorbeeld bewaring van zaken van de Huurder, is zij gerechtigd hier een redelijke vergoeding aan te verbinden ten aanzien van de Huurder.

- Betaling 

8.11 De Huurder kan steeds de keuze maken tussen onmiddelijke online betaling of betaling in de vestiging waar men de Goederen zal ophalen en terugbrengen. 

8.12 Contante betaling is niet mogelijk. 

8.13 Indien voor betaling met kredietkaart wordt gekozen door de Huurder, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Kamera Express Rental is geen partij in de relatie tussen de Huurder en de kaartuitgever.

8.14 Compensatie van wederzijdse vorderingen en schulden is uitgesloten, behoudens anders schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen tussen de Huurder en Kamera Express Rental. 

8.15 Eventuele kosten voor het leveren en/of ophalen van de Goederen dienen steeds vooraf betaald te worden aan Kamera Express Rental.

Voor zover de Huurder kiest voor een online betaling, dan dient de Huurder over te gaan tot betaling van de Huurprijs, waarmee deze is akkoord gegaan conform artikel 8.5 van huidige Algemene Voorwaarden, en dit na ontvangst van de bevestigingsmail verzonden aan de Huurder door Kamera Express Rental. Pas na ontvangst door Kamera Express Rental van de betaling verricht door de Huurder, zullen de Goederen gereserveerd worden voor de Huurder in de desbetreffende Huurperiode.

9.16 Indien de Huurder kiest voor een offline betaling dan dient de Huurder over te gaan tot betaling va de Huurprijs op het moment van het afhalen van de Goeoe’deren op de overeengekomen locatie.

9.17 In het geval de Huurperiode verlengd wordt conform artikel 9.5 van huidige Algemene Voorwaarden, dan zal Kamera Express Rental duidelijk aangeven hoe de betaling voor deze verlenging dient te gebeuren: 

  • Voorafgaande betaling waarbij het bedrag en rekeningnummer zijn opgenomen in de bevestigingsmail;
  • Betaling bij het terug inleveren van de Goederen bij Kamera Express Rental

- Borg

8.18 In sommige gevallen zal het betalen van een borg verplicht zijn. Kamera Express Rental geeft dit steeds duidelijk op voorhand aan. De omvang van de borg is gekoppeld aan de waarde van de gehuurde Goederen.

8.19 Voor zover de Goederen tijdig en in conforme staat wordt teruggebracht naar Kamera Express Rental verbindt Kamera Express Rental zich ertoe om de borg binnen 3 werkdagen terug te storten aan de Huurder.

Artikel 9. Huurperiode

9.1 Iedere Huurperiode wordt berekend in “Huurdagen”. Een Huurdag wordt berekend per periode van 24u. 

9.2 De totale gewenste Huurperiode dient steeds op voorhand vastgelegd te worden tussen partijen op het moment van bestelling door de Huurder.

9.3 De Huurperiode vangt aan op de in de Overeenkomst afgesproken datum en meer specifiek op het (afgesproken) tijdstip van afhaling van de Goederen. 

9.4 De Huurperiode eindigt op het moment waarop de Goederen door de Huurder op de overeengekomen locatie worden ingeleverd.

9.5 Het verlengen van de Huurperiode is enkel mogelijk mits voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door Kamera Express Rental en voor zover de Goederen beschikbaar zijn voor de desbetreffende extra periode. 

Bij ontstentenis van akkoord van Kamera Express Rental is de Huurder verplicht de Goederen terug in te leveren bij Kamera Express Rental op het einde van de tussen partijen voorziene Huurperiode en op de locatie zoals bepaald tussen partijen.

9.6 Er dient steeds een Huurperiode vastgelegd te worden vooraleer één of meer Goederen kunnen gehuurd worden. 

9.7 Behoudens schriftelijk anders overeengekomen tussen de Huurder en Kamera Express Rental zal het vroeger inleveren van de Goederen geen mindering in Huurprijs met zich meebrengen.

In ieder geval zal nooit een terugbetaling plaatsvinden. Indien Kamera Express Rental akkoord gaat met een mindering in Huurprijs, zal het tarief als tegoed op het account van de Huurder worden geplaatst. De Huurder kan dit tegoed bij een volgende bestelling in mindering brengen van de te betalen Huurprijs.

Artikel 10. Annulering van een bestelling 

10.1 Het is voor de Huurder mogelijk om de door hem verrichte bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, onder de hierna vermelde voorwaarden. De (kosteloze) annulatie dient ten laatste 24u voor de aanvang van de Huurperiode te gebeuren. Bij het laattijdig annuleren door de Huurder zal Kamera Express Rental een annulatiekost van 75% van de prijs voor een Huurdag in rekening brengen van de Huurder. Voor zover er een andere annulatiermijn zou gelden voor bepaalde goederen wordt dit duidelijk op de website aangegeven.

10.2 De annulatie dient schriftelijk te gebeuren. De datum van ontvangst door Kamera Express Rental van de annulatie geldt als ”datum van annulatie”.

10.3 Indien er reeds specifieke kosten (voorbereidingskosten, kosten ten aanzien van derden,…) gemaakt zijn door Kamera Express Rental ten gunste van de Huurder, behoudt Kamera Express Rentalzich het recht voor om bij annulatie door de Huurder deze kosten in rekening te brengen van de Huurder. De Huurder zal hier steeds voorafgaand van op de hoogte worden gebracht. 

10.4 Indien de Huurder de huur van de Goederen niet annuleert doch de gehuurde Goederen niet komt ophalen en/of in ontvangst neemt in geval van levering, dan zal de volledige prijs voor de Huurperiode in rekening worden gebracht aan de Huurder. 

10.5 Kamera Express Rental behoudt zich het recht voor, Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van omstandigheden waarop Kamera Express Rental geen controle heeft (bijvoorbeel wijzigingen in de reglementaire voorschriften, wetgeving,…) dat nakoming in redelijkheid niet meer van Kamera Express Rental kan worden verlangd of nakoming strafrechtelijke risico’s met zich mee zou brengen. De Huurder is in een dergelijk geval niet gerechtigd tot een schadevergoeding.

Artikel 11. Herroepingsrecht 

11.1 Bij de huur van de Goederen via een overeenkomst op afstand gesloten, beschikt de Huurder conform artikel VI.47 WER over een termijn van 14 dagen om de Overeenkomst, gesloten op afstand, zonder opgave van redenen te herroepen. 

11.2 De termijn van het herroepingsrecht zoals bepaald in huidig artikel 11 verstrijkt voor de huur van de Goederen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

11.3 De Huurder kan het herroepingsrecht zoals bepaald in huidig artikel 11 niet uitoefenen na de volledige uitvoering van de Overeenkomst, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Huurder. De Huurder erkent kennis te hebben van het feit dat deze zijn herroepingsrecht verliest zodra Kamera Express Rental de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

— Aan [hier dient de onderneming, zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen] ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*) ……………………………………………………………………………………………………… 

- Naam / Namen consument (en)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Adres consument (en)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Datum 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Artikel 12. Ophalen van bestelling 

12.1 De Huurder verbindt zich ertoe de gehuurde Goederen op te halen op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip en de afgesproken locatie. 

12.2 De Huurder dient steeds een legitiIndien Kamera Express Rental de betaling en/of de noodzakelijke gegevens niet tijdig (ten laatste 24 uur voor de bezorging) heeft ontvangen, zal de bezorging/ophaling niet plaatsvinden. Dit zal gelijkstaan aan een annulatie van de bestelling zoals bepaald in artikel 9 van huidige Algemene Voorwaarden.matiebewijs voor te leggen bij het ophalen van de Goederen. Indien de Huurder beroep doet op een derde om de Goederen op te halen, dient deze derde een legitimatiebewijs van de Huurder mee te nemen. 

12.3 Bij ontvangst van de Goederen dient de Huurder de Goederen steeds te inspecteren en eventuele gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Kamera Express Rental. 

Artikel 13. Levering/ophalen van een bestelling

13.1 De Huurder kan ervoor kiezen om de Goederen te laten leveren en/of ophalen op een door hem gekozen adres op het tijdstip zoals bepaald in de Overeenkomst. Levering/ophaling is mogelijk mits betaling van de bezorgkost zoals aangegeven op de Website. De levering/ophaling is enkel mogelijk voor de postcodegebieden zoals aangegeven op de Website en voor plaatsen bereikbaar voor de auto. Kamera Express Rental behoudt zich het recht voor om deze postcodegebieden te wijzigen. 

13.2 Kamera Express Rental doet beroep op een derde/bezorgdienst naar haar eigen keuze om de levering/ophaling uit te voeren.

13.3 De bezorgdienst is niet beschikbaar voor bestellingen die minder dan 24u op voorhand worden geplaatst bij Kamera Express Rental.

13.4 De Huurder is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste aflever- en/of ophaaladres alsook alle noodzakelijke gegevens zoals opgegeven op de Website. De kosten voor de bezorging/ophaling dienen steeds vooraf betaald te worden door de Huurder aan Kamera Express Rental. 

13.5 Indien Kamera Express Rental de betaling en/of de noodzakelijke gegevens niet tijdig (ten laatste 24 uur voor de bezorging) heeft ontvangen, zal de bezorging/ophaling niet plaatsvinden. Dit zal gelijkstaan aan een annulatie van de bestelling zoals bepaald in artikel 9 van huidige Algemene Voorwaarden.

13.6 De Huurder erkent en aanvaardt dat de levering/ophaling van de Goederen een pure aflevering/ophaling is van de Goederen. De Huurder dient zelf de nodige voorbereidingen te treffen om de Goederen te (kunnen) gebruiken voor zover dit nodig zou zijn gelet op de aard van de Goederen en/of het doel waarvoor de Goederen gebuikt worden. Daarenboven dient de Huurder de Goederen op eenzelfde wijze te verpakken als hoe hij deze via levering heeft verkregen.

13.7 De Huurder is verantwoordelijk om de Goederen in ontvangst te nemen/in te leveren op de afgesproken locatie en op het afgesproken tijdstip. Kamera Express Rental zal gerechtigd zijn om bijkomende kosten, die een gevolg zijn van een eventuele vertraging in het in ontvangst nemen van de Goederen, aan te rekenen aan de Huurder.

De geleverde Goederen mogen niet worden geweigerd, tenzij Kamera Express Rental tegen de weigering van ontvangst geen (onredelijke) bezwaren heeft, er geen sprake is van kostenverhoging en de weigering van de Huurder geen invloed heeft op betaling van de overeengekomen Huurprijs aan Kamera Express Rental. De weigering van het in ontvangst nemen van de Goederen bevrijdt de Huurder geenszins van haar verplichting tot het betalen van de kosten voor levering.

13.8 Kamera Express Rental doet al het mogelijke om iedere levering/ophaling steeds tijdig te laten plaatsvinden. Kamera Express Rental is hiervoor echter afhankelijk van derden (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn bezorgdiensten en koeriers) alsook eventuele andere huurders die de Goederen in de periode voor de Huurder hebben gehuurd. Kamera Express Rental zal de Huurder op de hoogte brengen indien de levering/ophaling niet tijdig zal kunnen plaatsvinden, inclusief een indicatie van het nieuwe leveringsmoment en/of ophaalmoment. 

Behoudens indien de levering binnen de overeengekomen levertermijn essentieel is en de Huurder Kamera Express Rental hervan op de hoogte heeft gebracht geeft de overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn(en) de Huurder, behoudens opzet of grove schuld van Kamera Express Rental, niet het recht de Overeenkomst te annuleren. Kamera Express Rental wordt alsdan in de gelegenheid gesteld, alsnog binnen een redelijke termijn te leveren.

Indien Kamera Express Rental de Goederen niet levert binnen de nieuw overeengekomen termijn, dan heeft de Huurder het recht om de Overeenkomst te annuleren.

13.9 Bij ontvangst van de Goederen dient de Huurder de Goederen steeds te inspecteren en eventuele gebreken onmiddellijk schriftelijk melden aan Kamera Express Rental, zoals bepaald in artikel 20 van huidige Algemene Voorwaarden.

13.10 Voor zover wettelijk toegelaten zal de verzending van Goederen door en/of naar Kamera Express Rental te allen tijde voor risico van de Huurder geschieden.

Artikel 14. Terugbrengen van een bestelling

14.1 De Huurder verbindt zich ertoe de Goederen terug in te leveren op het einde van de Huurperiode dit op zowel de afgesproken locatie alsook op het afgesproken tijdstip.

14.2 Het terugbrengen van de Goederen op een andere locatie dan waar de Huurder de Goederen heeft opgehaald is enkel mogelijk indien dit bij bestelling is aangegeven.

14.3 Het inleveren van Goederen is enkel mogelijk tijdens de openingsuren van de relevante locatie.

14.4 De Huurder kan er ook voor kiezen om de Goederen te laten ophalen zoals bepaald in artikel 11 van huidige Algemene Voorwaarden.

Artikel 15. Gebruik, onderhoud en reparaties

15.1 De Huurder zal de staat en de operationele toestand van de Goederen nauwlettend opvolgen en onmiddellijk Kamera Express Rental telefonisch en/of per e-mail op de hoogte stellen in geval van een probleem, defect, gebrek, schade, … of wanneer de werking van enig onderdeel van de Goederen niet voldoet aan de redelijke eisen die aan de Goederen kunnen worden gesteld. 

15.2 Voor zover de Huurder Kamera Express Rental telefonisch op de hoogte brengt van een probleem, defect, gebrek, schade, … aan de Goederen dient de melding binnen de 48 uur gevolgd te worden door een schriftelijke bevestiging per e-mail, vergezeld van een omstandige beschrijving van het probleem, defect, gebrek, beschadiging of afwijking. 

15.3 Het is de Huurder uitdrukkelijk verboden enige herstelling uit te voeren of te laten uitvoeren aan de Goederen, tenzij met voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring hiervoor door Kamera Express Rental. Indien de Huurder in strijd met voorgaande alsnog enige herstelling uitvoert of laat uitvoeren, is hij i) als enige aansprakelijk voor de meerkost en/of schade die deze herstelling veroorzaakt in hoofde van Kamera Express Rental en ii) vallen de volledige kosten van deze herstelling volledig ten laste van de Huurder. 

15.5 De Huurder verbindt zich ertoe de Goederen uitsluitend te gebruiken en te laten gebruiken waarvoor ze normalerwijze bestemd zijn.

15.6 De Huurder staat in voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Goederen en de werkzaamheden en het doel waarvoor het gebruikt wordt. 

Artikel 16. Eingendomsvoorbehoud

16.1 Kamera Express Rental behoudt zich uitdrukkelijk te allen tijde de eigendom van de Goederen voor die aan de Huurder zijn verhuurd.

16.2 Niets in de Overeenkomst gesloten tussen de Huurder een Kamera Express Rental kan een vermoeden van verkoop doen ontstaan.

16.3 De Huurder zal Kamera Express Rental vrijwaren tegen alle zakenrechtelijke aanspraken van derden op de Goederen, inzonderheid deze van zijn eventuele schuldeisers, evenals tegen alle bewarende en uitvoerende maatregelen door derden op de Goederen. De Huurder stelt Kamera Express Rental onmiddellijk schriftelijk in kennis van enige zakenrechtelijke aanspraak en bewarende of uitvoerende maatregelen op de Goederen door derden. De Huurder brengt in dergelijk geval eveneens de derden die de zakenrechtelijke aanspraken maken of beslag leggen op de hoogte van het feit dat de Goederen eigendom zijn van Kamera Express Rental.

Artikel 17. Aansprakelijkheid 

17.1 De Website wordt de Huurder aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correcte werking ervan. Kamera Express Rental is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ingevolge het gebruik van de Website, noch voor de schade die wordt veroorzaakt ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de Website.

17.2 Behoudens in geval van opzet of grove fout en behoudens andersluidende wettelijke bepaling is Kamera Express Rental geenszins aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade ten gevolge het gebruik van de Goederen, gerelateerd aan de Overeenkomst tussen partijen en/of huidige Algemene Voorwaarde. 

De volledige aansprakelijkheid van Kamera Express Rental is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de Huurprijs van het (de) geleverde Goed(eren) in kwestie.

17.3 Gedurende de hele Huurperiode ligt het risico van de Goederen bij de Huurder.

17.4 De Huurder zal verantwoordelijk zijn voor iedere schade die voortvloeit uit zijn gebruik van de Goederen en zal Kamera Express Rental vrijwaren voor iedere vordering die door derden zou worden ingesteld.

17.5 De Huurder is aansprakelijk voor alle schade of verlies, welke ontstaat of is ontstaan aan de aan Kamera Express Rental, derden of eigen toebehorende zaken, veroorzaakt tijdens de Huurperiode, inclusief maar niet beperkt tot een contractuele tekortkoming van de Huurder, dierfstal, vadalisme, voorziene en onvoorziene weersomtrandigheden, en omstandigheden die niet kunnen beschouwd worden als overmacht. 

17.6 Kamera Express Rental zal de Goederen onderzoeken bij inlevering minstens kort na inlevering van de Goederen. Indien de Huurder ervoor kiest de Goederen te laten ophalen, zal Kamera Express Rental de Goederen nakijken van zodra Kamera Express Rental hiervan terug in bezit komt. De Huurder verbindt zich ertoe de Goederen in dezelfde staat terug in te leveren als deze waarin hij ze heeft ontvangen. Kamera Express Rental brengt de Huurder onverwijld en minstens binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Goederen op de hoogte van enige opgemerkte beschadiging, verlies, vermissing.  

Alle kosten voor beschadiging, vermissing, verlies en/of diefstal zullen de Huurder aangerekend worden. 

17.7 De Huurder is verantwoordelijk om de Goederen na te kijken bij aflevering na de Huurperiode en om geen eventuele eigen apparatuur samen met de Goederen af te geven (bv. geheugenkaart, statief,…). Kamera Express Rental is geenszins verantwoordelijk voor een eventueel verlies of schade aan de eigen apparatuur van de Huurder. Alle eventueel gevonden eigen apparatuur van de Huurder wordt maximum één maand bewaard door Kamera Express Rental, waarna het zal worden vernietigd. 

17.8 Bij het terugbrengen van de Goederen zullen de geheugenkaarten onmiddellijk, minstens binnen zeer korte termijn, worden geformatteerd. De Huurder is zelf verantwoordelijk om de nodige back up te nemen van zijn data/werk (foto’s, films,…). Kamera Express Rental is geenszins verantwoordelijk voor het verlies van data/werk. 

17.9 In geval van onbruikbaarheid van de Goederen en voor zover de onbruikbaarheid te wijten is aan Kamera Express Rental (slecht onderhoud, intrinsiek gebrek,…), zal Kamera Express Rental, voor zover mogelijk, trachten zo spoedig mogelijk geschikte vervanging van het onbruikbaar geworden Gehuurde goed te voorzien. In dergelijk geval zal de Huurder niet de mogelijkheid hebben om de Huur te annuleren.

Indien Kamera Express Rental niet (tijdig) kan voorzien in een geschikte vervanging heeft de Huurder het recht op vermindering van de overeengekomen Huurprijs en dit a rato van de tijdsduur van de Huurperiode. De Huurder zal geen recht hebben op enige schadevergoeding.

17.10 De Huurder is als enige aansprakelijk voor de keuze van de Goederen en voor de geschiktheid van de Goederen voor de beoogde doeleinden.

17.11 De Huurder erkent en aanvaardt dat eventueel advies gegeven door Kamera Express Rental en haar medewerkers of enige andere bijdrage van elke aard dan ook vanwege Kamera Express Rental wordt verstrekt zonder enige erkenning van verantwoordelijkheid.

Artikel 18. Intellectuele eigendom

18.1 Kamera Express Rental is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden Goederen. De Huurder verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere – zonder daartoe beperkt te zijn: het merk(en), teksten, software, databases, formulieren, handelsnamen, productnamen, logo’s, grafische elementen evenals illustraties, grafieken, muziek, kleurencombinaties, slogans, lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website(s) en de geleverde dienst(en). 

Artikel 19. Werking 

19.1 Kamera Express Rental stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot haar Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, alsook om alle aanvragen correct te verwerken. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Kamera Express Rental echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normale aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Kamera Express Rental alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkoming.

Artikel 20. Overmacht 

20.1 Niettengenstaande elke andersluidende bepaling van huidige Algemene Voorwaarden, zal Kamera Express Rental niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een te late uitvoering of niet-uitvoering van haar verplichtingen krachtens de tussen partijen gesloten Overeenkomst, voor zover de niet-nakoming of vertraging het gevolg is van overmacht. 

20.2 De uitvoering van de Overeenkomst zal worden opgeschort voor de duurtijd van de overmachtsituatie. 

20.3 Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil van Kamera Express Rental om die de nakoming van de op Kamera Express Rental rustende verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn stakingen, brand, bedrijfsstoringen, machinedefecten, gewijzigde wetgeving, informaticadefecten, systeemfouten, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, de niet tijdige levering van (toe-) leveranciers of andere ingeschakelde derden, oorlog, pandemie, epidemie, natuurrampen, onderbrekingen van de transportmogelijkheden, oproer en andere onlusten, maatregelen van enige overheidsinstantie,… 

20.4 Algemeen is geen enkele vergoeding of schadevergoeding verschuldigd wanneer de vertraging, annulatie of verbreking te wijten is aan overmacht. 

Artikel 21. Klachten 

21.1 Alle eventuele klachten van de door Kamera Express Rental geleverde, ter beschikking gestelde of verhuurdere Goederen dienen door de Huurder binnen de 24 uur na ontvangst door de Huurder schriftelijk aan Kamera Express Rental kenbaar te worden gemaakt. Latere klachten kunnen niet weerhouden worden, behoudens klachten met betrekking tot een verborgen niet conformiteit van het Gehuurde. 

Klachten met betrekking tot een verborgen niet-conformiteit dienen schriftelijk gemeld te worden aan Kamera Express Rental binnen de 24u na vaststelling van de desbetreffende niet-conformiteit.

21.2 Na ontvangst van de klacht zal Kamera Express Rental deze onderzoeken en hieromtrent de nodige vaststellingen uitvoeren en de klacht onderzoeken.

21.3 Indien de Huurder tijdig en op de juiste wijze haar klacht met betrekking tot de Goederen heeft overgemaakt aan Kamera Express Rental, en voor zover blijkt dat de door Kamera Express Rental geleverde, terbeschikking gestelde, verhuurde Goederen volstrekt niet beantwoorden aan de inhoud van de Overeenkomst en er daarenboven sprake is van aan Kamera Express Rental toerekenbare ernstige tekortkoming, met inachtneming van hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, zal Kamera Express Rental, onder teruggave door de Huurder van de geleverde, terbeschikking gestelde, verhuurde Goederen, herstelwerkzaamheden verrichten of zal zij vervangende zaken leveren, terbeschikking stellen, verhuren (tenzij de afwijking te gering is om herstel en/of vervanging te rechtvaardigen of het Goed is te niet of achteruitgegaan ten gevolge van het handelen van de Huurder). Ter keuze van Kamera Express Rental kan in plaats daarvan ook de Huurder worden gecrediteerd voor maximaal de waarde van de teruggenomen Goederen of van de overeengekomen boekingsperiode. Hetzelfde is mutatis mutandis van toepassing in de rechtsverhouding tussen de Huurder en de derde, wanneer Kamera Express Rental het leveren, terbeschikking stellen of verhuur van Goederen geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan een derde, met toestemming en in opdracht van de Huurder.

21.4 Eventuele klachten over facturen van en/of inningen door Kamera Express Rental dienen binnen veertien dagen na factuurdatum gemotiveerd schriftelijk aan Kamera Express Rental kenbaar te worden gemaakt.

21.5 Het richten van een klacht door de Huurder aan Kamera Express Rental schort diens betalingsverplichtingen ten aanzien van Kamera Express Rental geenszins op, behoudens voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald.

Artikel 22. Diverse bepalingen

22.1 Indien één van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden ongeldig, onafdwingbaar of nietig zou(den) zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of van de totaliteit van de Overeenkomst met daarin begrepen de Algemene Voorwaarden.  

22.2 Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht. 

22.3 De rechten van de Huurder zijn niet overdraagbaar, behoudens mits uitdrukkelijk, voorafgaand, schriftelijk akkoord van Kamera Express Rental.

22.4 Geen enkele onthouding noch nalaten van een der partijen om haar rechten onder enige bepaling van huidige Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen zal een afstand van recht uitmaken. Geen enkele afstand door een der partijen van enige inbreuk of bepaling of clausule van huidige Algemene Voorwaarden zal geacht worden een afstand te zijn van enige inbreuk op enige andere bepaling of clausule ervan.

Artikel 23. Geschillen 

23.1 Op huidige Algemene Voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 

23.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst vallen onder de rechtsmacht van de Belgische rechtbanken, waarvan de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen exclusief bevoegd zijn. 

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, events en de laatste aanbiedingen. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niks!